top of page

ระบบกั้นทางเดิน ประตูหมุน 3 ขา (Turnstile) เริ่มต้นเพียง 1X,XXX

ระบบกั้นทางเดิน TS1000

ระบบกั้นทางเดิน TS2200

ระบบกั้นทางเดิน TS2100

ระบบกั้นทางเดิน TS5000A

ระบบกั้นทางเดิน
ระบบกั้นทางเดิน
ระบบกั้นทางเดิน
ระบบกั้นทางเดิน

ระบบกั้นทางเดิน (Flap Barrier)

ระบบกั้นทางเดิน FBL5000

ระบบกั้นทางเดิน FBL2000

รับประกันสินค้า 2 ปี

ระบบกั้นทางเดิน FBL4000

ระบบกั้นทางเดินบานสวิง (Swing Barrier)

ระบบกั้นทางเดิน SBTL3200

ระบบกั้นทางเดิน SBTL5000

ระบบกั้นทางเดิน SBTL2000

ระบบกั้นทางเดิน SBT1000S

ระบบกั้นทางเดิน (Full High Turnstile)

ระบบกั้นทางเดิน FHT2300D Series

bottom of page