top of page

ติดตั้งเครื่องสแกนลายนิ้วมือ X7 พร้อม Access Control System

บริษัทได้รับความไว้วางใจจากคริตจักรใจสมานให้ติดตั้งระบบควบคุมประตู โดยคุมประตูด้วย เครื่องสแกนลายนิ้วมือ รุ่น X7 จาก ZKTeco เครื่องสแกนรุ่นนี้สามารถรองรับได้ 500 ลายนิ้วมือ เหมาะกับการติดตั้งใช้งานตามประตูทั่วไป ที่ไม่ต้องการเก็บข้อมูลการผ่านเข้าออก

ขอบคุณลูกค้าที่ให้ความไว้วางใจเลือกซื้อสินค้าและบริการจากบริษัท เจท คอม จำกัด

Featured Posts
Recent Posts
Archive
Search By Tags
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
bottom of page